top of page

Verloop bemiddelingstraject

Geloven jullie in een constructieve dialoog en zijn jullie bereid om af te toetsen of bemiddeling het gepaste antwoord zou kunnen zijn voor jullie bestaande problematiek, dan kunnen jullie via mail (kan ook rechtsreeks via de 'Maak een afspraak' button op deze site) of telefonisch een eerste verkennend gesprek vragen. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, geef ik

verbinden.jpg

jullie een helder beeld wat we net wél  maar wat ook niet, van elkaar mogen verwachten tijdens een bemiddelingstraject, en probeer ik voor mezelf en jullie helder te krijgen waarom we met zijn allen rond te tafel zitten. Het is belangrijk dat jullie dit gesprek samen bijwonen. Op die manier bevestigt het mijn positie van neutraal en onpartijdig bemiddelaar van de meet af aan. Beslissen  we samen in zee te gaan, dan bespreken we het verdere verloop en de kostprijs (die afhankelijk is van het aantal partijen, het aantal sessies, verwachte werkzaamheden van de bemiddelaar,...) en plannen we een volgend gesprek in, waar we dieper in de materie zullen duiken. Tijdens die gesprekken help ik jullie, in mijn rol als bemiddelaar, om respectvol met elkaar in gesprek te gaan. Je kan problemen maar oplossen als je eveneens de andere kant hoort, en leert begrijpen. Een tragedie is niet een conflict tussen juist en fout maar tussen twee versies van juist... Hoeveel sessie er nodig zullen zijn om tot een constructieve basis voor een akkoord te komen, hangt voor een groot stuk af van de mate van de complexiteit van de materie, én niet in het minst van de bereidheid en wil van de verschillende partijen. Wat het resultaat van de bemiddeling is, is afhankelijk van de wens van de partijen. Op dit moment kan in een laatste stadium overgegaan worden naar de opmaak van deel-, en/of eindakkoorden (vb EOT, ouderschapsregeling voor niet gehuwde samenwonende ouders,...), voorlegging aan de Rechtbank ter homologatie,....

Voordelen bemiddeling

Hieronder nog enkele van de voordelen van een bemiddelingstraject:

  •  inspraak en zelf teugels in handen van de partijen in het uiteindelijk akkoord (versus de uitspraak opgelegd door een Rechtbank)

  • herstel van de communicatie  (want ook na een akkoord moeten partijen (vb buren, ex-partners en ouders van kinderen) met elkaar blijven communiceren (in dialoog mét elkaar versus met getrokken wapens in de rechtbank 'tegen elkaar')

  • minder trage en minder duur proces dan gerechtelijke procedure (geen advocaten meer nodig nadien en juridisch veilig & omkaderd wanneer proces verloopt via Erkende Bemiddelaars).

  • confidentialiteit van het bemiddelingsproces (bij wet geregeld in Gerechtelijk Wetboek art 1724 e.v. Ger Wb.) kan een voordeel zijn vs gerechtelijke procedure waneer inzage door advocaten van de verschillende partijen niet wenselijk is 

bottom of page